Voorwaarden annulerings- en bijstandsverzekering

GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN


1. ALGEMENE DEFINITIES

Maatschappij:
- ATV NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040
Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, verzekeringsonderneming
toegelaten onder het nummer 1015 voor de takken 9, 16, 17 en 18.
- Voor de waarborgen KAPITAAL REISONGEVAL en BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID:
CHARTIS EUROPE NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is in België, te 1050 Brussel, Pleinlaan 11, RPR 0435.262.754 Brussel,
verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0976 om alle BOAR
takken te beoefenen.
Beiden vertegenwoordigd door de BVBA PROTECTIONS (FSMA
067380 A). Alle briefwisseling in verband met deze polis dient verplicht
te geschieden aan PROTECTIONS, Sleutelplas 6 te 1700 Dilbeek,
België.
Verzekeringsnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst met
de maatschappij sluit.
Verzekerde: de natuurlijke personen met naam vermeld in de bijzondere voorwaarden,
gedomicilieerd in België, een EG-lidstaat of Zwitserland.
Voor de jaarcontracten « duo (maximum 2 personen), family (maximum 4
personen) en large (maximum 6 personen) », kunnen volgende personen verzekerd
worden: de personen die een gemeenschappelijke reis reserveren en de
familieleden tot in de 2e graad (echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de
verzekerde duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel
uitmakend van het gezin, (schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)
zusters, grootouders en kleinkinderen) en de kinderen van de verzekerde die
tijdens de duur van de overeenkomst geboren of geadopteerd worden. Een
geadopteerd kind van buitenlandse afkomst is pas verzekerd na aankomst in
het land van domicilie.

2. GELDIGHEID - AANVANG - DUUR

De tijdelijke contracten dienen tot stand te komen vóór de vertrekdatum van de
reis en voor de duur aangeduid in de polis met een minimum duur gelijk aan de
volledige duur van de reis, namelijk vanaf de dag van vertrek uit België tot en met
de dag van terugkeer in België. De annuleringsverzekering (of een andere formule
met de waarborg « annulering ») dient ten laatste 5 werkdagen na de boeking of
bevestiging van de reis te worden onderschreven.
De jaarcontracten worden afgesloten voor 1 jaar zonder stilzwijgende verlenging.
De reizen die geboekt werden vóór het jaarcontract werd afgesloten met voorziene
vertrekdatum minder dan 1 maand na de aanvangsdatum van het jaarcontract,
zijn niet gedekt onder de waarborg « annulering », tenzij bij vernieuwing van het
aflopende verzekeringscontract bij Protections of een andere verzekeraar en er
geen onderbreking van de dekking is.
De verzekering vangt aan op de datum die in de bijzondere voorwaarden van het
contract staat vermeld, voor zover de premie betaald is aan de maatschappij of
de verzekeringstussenpersoon ten laatste op de dag die deze datum voorafgaat.
Voor wat betreft de waarborg « annulering », begint de dekking op het ogenblik
van het afsluiten van het reiscontract en eindigt op het ogenblik dat de geplande
reis aanvangt. De reis begint op het ogenblik van de voorziene aanvang van het
geboekte reisarrangement. De overige waarborgen zijn verworven zodra de verzekerde
zijn woonplaats verlaat tot op het ogenblik van terugkeer in de woonplaats.
De waarborgen « bijstand personen en bijstand voertuig » blijven beperkt tot
de buitenlandse verplaatsingen van maximum 94 opeenvolgende kalenderdagen.
Deze waarborgen kunnen verlengd worden per bijkomende periodes van 30 dagen
mits betaling van de extra premie tot een maximum duur van 1 jaar.
Indien de verzekerde zijn verblijf moet verlengen vanuit medisch standpunt, of
indien de geldigheidsduur door onvoorziene vertraging van reistechnische aard
wordt overschreden, blijft de verzekering zonder extra premie van kracht tot het
eerst mogelijke tijdstip van terugkeer, met een maximum van 31 dagen.

3. Opzegging

Voor de contracten met een duur van meer dan 30 dagen kan de verzekeringsnemer,
binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzekeringscontract of de
verzekeringsaanvraag door de verzekeraar, de verzekering opzeggen met een
aangetekend schrijven dat onmiddellijk uitwerking heeft op de dag van de kennisgeving.
Gaat de opzeg uit van de verzekeraar wordt hij effectief 8 dagen na de
kennisgeving per aangetekend schrijven.
Zowel de verzekeringsnemer als de maatschappij kunnen het contract opzeggen
binnen de 30 dagen na weigering van een schadegeval of betaling van de laatste
schadevergoeding. Elke opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief, een
opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs of een deurwaardersexploot. De opzegging 
heeft pas uitwerking na het verstrijken van 1 maand te rekenen vanaf de dag
volgend op de afgifte bij de post, de ontvangst of de betekening.
In geval van opzegging wordt het verschil tussen de betaalde premie en de premie
die de maatschappij zou toegepast hebben om de werkelijke duur van het contract
te dekken, op basis van de tarieven van de tijdelijke contracten van toepassing op
het ogenblik van de opzegging, aan de verzekeringsnemer terugbetaald.

4. TERRITORIALE UITGESTREKTHEID

De verzekering is geldig over de hele wereld behalve voor de waarborg « bijstand
voertuig » die volgende landen dekt: het Europees continent (behalve het G.O.S.
en Albanië), het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland), Ierland
en de Middellandse Zee eilanden.

5. VERZEKERDE BEDRAGEN

De verzekerde bedragen vertegenwoordigen de totale maximale tussenkomst per
verzekerde gedurende de verzekerde periode.
Op basis van de gekozen formule zijn de verzekerde bedragen deze:
zoals vermeld in de bijhorende folder of de brochure van de touroperator voor
de waarborgen « annulering, medische kosten, nabehandelingskosten, opsporings-
en reddingskosten, kapitaal reisongeval, burgerlijke aansprakelijkheid,
bagage, compensatiereis en fly on time »;
zoals vermeld in de verzekeringsvoorwaarden voor de overige waarborgen.

6. EERDER AFGESLOTEN VERZEKERINGEN

Wanneer éénzelfde belang is verzekerd bij verschillende verzekeraars tegen
hetzelfde risico kan de verzekerde, in geval van schade, van elke verzekeraar
schadevergoeding vorderen binnen de grenzen van ieders verplichtingen en ten
beloop van de vergoeding waarop hij/zij recht heeft. De verzekeraar zal zich niet
kunnen beroepen op het bestaan van andere overeenkomsten die hetzelfde risico
dekken om haar waarborg te weigeren, behalve in geval van fraude.
Indien éénzelfde belang bij verschillende verzekeraars verzekerd is
tegen hetzelfde risico, dient de verzekerde de maatschappij hiervan
op de hoogte te brengen en de identiteit van deze verzekeraar(s) en
polisnummer(s) mede te delen.

7. SUBROGATIE

Tot beloop van het bedrag van de uitkeringen, treedt de maatschappij in de rechten
van de verzekerde ten opzichte van aansprakelijke derden, behalve voor de
waarborg « kapitaal reisongeval ».
De verzekerde verklaart uitdrukkelijk, tot beloop van het bedrag van de uitkeringen,
de maatschappij te subrogeren in zijn rechten ten opzichte van de luchtvaartmaatschappij
voor de vergoedingen waarop hij krachtens de Conventie van
Montreal recht heeft.
Indien de indeplaatsstelling door de maatschappij niet kan uitgevoerd worden
door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, kan de maatschappij de terugbetaling van de uitbetaalde tussenkomst vorderen.

8. MEDISCHE EXPERTISE

Ingeval van ongeval of ziekte, heeft de maatschappij het recht een medische controle
uit te voeren bij de verzekerde of de persoon die de oorzaak is tot annulatie.
Hierbij verleent de gecontroleerde persoon aan de behandelende geneesheer de
machtiging aan de raadsheer van de maatschappij alle gevraagde inlichtingen te
verstrekken, zowel over de verwondingen als over de huidige of vroegere ziektes
of lichamelijke gebreken. (Cfr Art 7 van de Wet van 08/12/92 met betrekking tot
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

9. ALGEMENE UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
• overkomen in een staat van dronkenschap, geestelijke stoornis of verwardheid
onder de invloed van verdovende middelen;
veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde of met zijn medeplichtigheid;
veroorzaakt door zelfmoord of een vrijwillige poging tot zelfmoord van de verzekerde
zelf;
veroorzaakt door andere ioniserende stralingen dan de medische bestraling
vereist voor een gewaarborgd schadegeval;
ingevolge oorlogsfeiten, burgeroorlogen, oproer, opstand en revoluties (de
waarborg blijft evenwel door de verzekerde verworven gedurende maximum
14 dagen vanaf het begin van de vijandelijkheden wanneer hij tijdens de reis
door dergelijke gebeurtenissen verrast wordt);
ingevolge voorafbestaande toestanden, kwalen en gebreken, behalve indien
er een medisch bewijs is dat een uitwendige oorzaak een plotse wijziging in 
het ziektebeeld heeft tot stand gebracht of indien er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de voorafbestaande toestand en het schadegeval.

10. TOEPASSELIJK RECHT - VERJARING - GESCHILLEN

Het verzekeringscontract wordt beheerst door de Belgische wetgeving.
De dwingende bepalingen van de Wet van 25/06/92 op de Landverzekeringsovereenkomst en haar uitvoeringsbesluiten zijn op dit contract van toepassing. Naarmate die bepalingen in werking treden leiden zij tot de opheffing, de vervanging of de aanvulling van de voorwaarden van dit contract die ermee in strijd
zouden zijn. Elke vordering voortvloeiend uit dit verzekeringscontract verjaart na 3 jaar te rekenen vanaf de dag van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze vordering.
Een blijvend geschil dat niet langs minnelijke weg kan worden geregeld, kan uitsluitend
behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken van België.
DAGVAARDING: gezien PROTECTIONS enkel als broker/bemiddelaar optreedt,
kunnen alleen de verzekeringsmaatschappijen ATV of CHARTIS geldig worden
gedagvaard.

11. OMBUDSMAN VERZEKERINGEN

Elke klacht over de overeenkomst kan worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen,
de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, België.
Het indienen van een klacht vermindert voor de verzekerde in geen geval de
mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

ANNULERING

1. DEFINITIES

Reiscontract: het contract betreffende het vervoer, het verblijf of de huur van
een vakantiewoning.
Reisgezel: de persoon die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke
reis reserveert en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop
van deze reis.
Gezinslid: elke persoon die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband
samenleeft.
Familieleden tot in de 2e graad: echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de
verzekerde duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel
uitmakend van het gezin, (schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)
zusters, grootouders en kleinkinderen.
Ziekte: een verslechtering van de gezondheid, vastgesteld door een erkend
geneesheer, die de uitvoering van het afgesloten reiscontract medisch gezien
onmogelijk maakt.
Ongeval: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme
van de verzekerde ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld
door een erkend geneesheer, die de uitvoering van het afgesloten reiscontract
medisch gezien onmogelijk maakt.

2. WAARBORG

De verzekering heeft als waarborg de terugbetaling van de door de verzekerde,
alsook elk medeverzekerd gezinslid, contractueel verschuldigde annulerings- of
wijzigingskosten, met uitsluiting van alle administratieve en dossierkosten, ingeval
van annulering of wijziging vóór de eigenlijke aanvang van de reis door één
van de hiernavolgende redenen:
overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde;
overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie (minimum 48
uur) van een familielid tot in de 2e graad waarbij de aanwezigheid van de verzekerde
vereist is;
overlijden, ziekte of ongeval met levensgevaar of hospitalisatie (minimum 48
uur) van de persoon (of een familielid tot in de 2e graad) bij wie de vakantie zou
worden doorgebracht;
Voor de 3 bovenvermelde waarborgen dekt de maatschappij de gevolgen
van een chronische of reeds bestaande ziekte, indien er medisch
gezien geen enkele tegenindicatie bestond voor het uitvoeren van de
reis op het ogenblik van de boeking van de reis én van het afsluiten van
het verzekeringscontract.
zelfmoord van een familielid tot in de 2e graad;
ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap van de verzekerde
of de niet-meereizende echtgenote of de persoon met wie de verzekerde
samenleeft in feite of in rechte;
zwangerschap van de verzekerde of de reisgezellin voor zover de reis was voorzien
in de laatste 12 weken van de zwangerschap en deze zwangerschap niet
bekend was toen de reis werd geboekt;
wanneer de verzekerde de voor de reis vereiste vaccinaties om medische rede-
nen niet mag ontvangen, op voorwaarde dat dit niet gekend was op het ogenblik
van de reservatie van de reis;
ontslag van de verzekerde wegens economische redenen;
indien de verzekerde een arbeidsovereenkomst afsluit van tenminste 6 maanden,
op voorwaarde dat hij op het ogenblik van de reservatie van de reis werkloos
was;
intrekking van het reeds toegestane verlof door de werkgever wegens de onbeschikbaarheid
van de collega die de verzekerde zou vervangen ten gevolge van
zijn overlijden, ziekte of ongeval;
intrekking van het reeds toegestane verlof van een beroepsmilitair naar aanleiding
van de deelname aan buitenlandse opdrachten in het kader van een internationale
organisatie waar België lid van is, of in het kader van de repatriëring
van landgenoten uit het buitenland. Deze waarborg geldt voor zover de periode
van effectieve uitzending samenvalt met de geboekte reis;
noodzakelijke aanwezigheid van de verzekerde die een vrij of zelfstandig beroep
uitoefent wegens de onbeschikbaarheid van de gevraagde beroepsvervanger ten
gevolge van zijn overlijden, ziekte of ongeval;
ernstige, materiële schade aan de onroerende goederen van of gehuurd door de
verzekerde binnen de 30 dagen voor de vertrekdatum, waardoor de aanwezigheid
van de verzekerde vereist is en niet kan uitgesteld worden;
het moeten afleggen van een herexamen op het einde van het academiejaar
(enkel geldig voor secundair (laatstejaars), universitair of hoger niet-universitair
onderwijs) tijdens de geplande vakantieperiode of binnen de 15 dagen na de
terugkeerdatum, op voorwaarde dat de reis gereserveerd werd vóór de maand
juni;
echtscheiding, indien de procedure voor de rechtbank werd ingeleid na de boeking
van de reis en op voorlegging van een officieel document;
feitelijke scheiding, indien één van de partners van domicilie is veranderd na de
boeking van de reis en op voorlegging van een officieel document;
home- of carjacking waarvan de verzekerde het slachtoffer is en die zich voordoet
binnen de 7 dagen voor de vertrekdatum, mits voorlegging van het procesverbaal;
diefstal of totale immobilisatie ten gevolge van een verkeersongeval of brand
van het privé-voertuig van de verzekerde binnen de 48 uur vóór het vertrek of
tijdens het trajekt naar de vakantiebestemming;
het missen van de inscheping, zoals voorzien in het reiscontract, ten gevolge
van een immobilisatie van meer dan 1 uur van het (openbaar) vervoermiddel
ten gevolge van een verkeersongeval, brand of een wilde staking;
oproeping van de verzekerde:
- als getuige of jurylid voor een rechtbank;
- voor de adoptie van een kind;
- voor een orgaantransplantatie;
wanneer de reisbestemming na de boeking getroffen wordt door een internationaal
erkende epidemie, natuurramp of daad van terrorisme, worden enkel en
alleen de wijzigingskosten (zonder vrijstelling) vergoed tot maximum € 175 per
verzekerde.
De reisbestemming wordt als volgt gedefinieerd:
- de stad van bestemming voor reizen binnen de EG;
- het land van bestemming voor reizen buiten de EG;
indien een reisgezel annuleert op basis van één van bovenvermelde redenen, en
de verzekerde bijgevolg alleen of met nog slechts 1 reisgezel zou moeten reizen.

3. UITSLUITINGEN

De volgende annuleringen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
overkomen in een staat van dronkenschap, geestelijke stoornis of verwardheid
onder de invloed van verdovende middelen;
veroorzaakt door een opzettelijke daad van de verzekerde of met zijn medeplichtigheid;
veroorzaakt door zelfmoord of een vrijwillige poging tot zelfmoord van de verzekerde
zelf;
ingevolge oorlogsfeiten, burgeroorlogen, oproer, opstand en revoluties;
veroorzaakt door voorafbestaande ziektes in terminaal of zeer gevorderd stadium;
veroorzaakt door depressies, psychologische, psychosomatische, geestes- of
zenuwstoornissen, uitgezonderd ingeval van een hospitalisatie van minimum 7
dagen;
veroorzaakt door kunstmatige bevruchting of door vrijwillige zwangerschapsonderbreking;
veroorzaakt door insolvabiliteit van de verzekerde;
ingevolge het niet beschikken over de nodige reisdocumenten en/of reisvisa;
ingevolge elke reden die gekend was op het ogenblik dat het verzekeringscontract
werd afgesloten. 

4. BEPALING VAN DE VERGOEDING

De terugbetaling van de annuleringskosten zal nooit het verzekerd bedrag per
persoon overschrijden en zal altijd gebeuren op basis van de verschuldigde annuleringskosten,
bij onmiddellijke annulering nadat zich een gebeurtenis voordoet
die de annulering veroorzaakt. Er wordt steeds een vrijstelling van € 50 per persoon
van de vergoeding afgetrokken.
Bij wijziging van de reis worden de administratieve kosten met betrekking tot deze
wijziging gedekt zonder afhouding van de vrijstelling.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
om binnen de 24 uur en in alle geval vóór de afreisdatum, de reisbemiddelaar
en de maatschappij te verwittigen en deze laatste binnen de 5 dagen een
schriftelijke aangifte te sturen;
aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en
bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
alle nodige en nuttige maatregelen te nemen om de annuleringskosten tot een
minimum te beperken, d.w.z. dat vanaf het ogenblik dat de verzekerde kennis
heeft van een gebeurtenis die de annulering kan veroorzaken, hij/zij de reisbemiddelaar
onmiddellijk zal op de hoogte brengen;
zich te onderwerpen aan een eventuele medische controle en al het nodige te
doen opdat iedere andere persoon, waarvan de medische toestand de oorzaak
van de annulatie vormt, zich zou onderwerpen aan een dergelijke controle.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking
tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering
van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

BIJSTAND PERSONEN

1. DEFINITIES

Reisgezel: de persoon die samen met de verzekerde een gemeenschappelijke
reis reserveert en wiens aanwezigheid noodzakelijk is voor het goede verloop
van deze reis.
Gezinslid: elke persoon die gewoonlijk met de verzekerde in gezinsverband
samenleeft.
Familieleden tot in de 2e graad: echtgenoot/echtgenote, de persoon met wie de
verzekerde duurzaam samenleeft in feite of in rechte, elke andere persoon deel
uitmakend van het gezin, (schoon)ouders, kinderen, (schoon)broers, (schoon)
zusters, grootouders en kleinkinderen.
Ziekte: een verslechtering van de gezondheid, vastgesteld door een erkend
geneesheer en opgelopen nadat de polis van kracht geworden is.
Ongeval: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten het organisme van
de verzekerde ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt, vastgesteld door
een erkend geneesheer.

2. SKI & SURF, ADVENTURE

De volgende activiteiten zijn steeds meeverzekerd:
langlaufen, skiën en snowboarden binnen de daarvoor bestemde pistes.
Zijn steeds meeverzekerd, op voorwaarde dat zij georganiseerd en begeleid worden
door een professionele en erkende organisatie:
wintersportactiviteiten buiten de daarvoor bestemde pistes en snowrafting;
diepzeeduiken met autonoom ademhalingstoestel, alpinisme, canyoning, speleologie,
elastiekspringen, wildwater- en zeerafting, hydrospeed, off-road rijden
(4x4, enduro, quad), motorrijden > 50cc, mountainbiken, ballonvaren,
ULM, deltavliegen, valschermspringen, parapente en zweefvliegen.
Blijven ten allen tijde uitgesloten:
iedere sport die beroepshalve, tegen bezoldiging of in competitieverband beoefend
wordt;
bobslee, skischansspringen, gevechtssporten en jacht op wilde dieren.
Alle andere, hierboven niet vernoemde sporten, zijn automatisch meeverzekerd.

3. MEDISCHE EN TANDHEELKUNDIGE KOSTEN

De maatschappij vergoedt de volgende kosten bij ziekte of ongeval van onverwachte
aard en zonder gekende antecedenten in het buitenland:
medische en chirurgische erelonen;
de door de behandelende arts voorgeschreven geneesmiddelen;
kosten bij ziekenhuisopname;
plaatselijke vervoerkosten (per ambulance indien dit medisch vereist wordt)
naar de dichtstbijzijnde arts of ziekenhuis;
de lokale transportkosten van de medeverzekerde reisgezellen om de gehospitaliseerde
verzekerde te bezoeken tot maximum € 75;
de dringende tandheelkundige kosten tot maximum € 250;
de tandheelkundige kosten ten gevolge van een ongeval tot maximum of € 500.

4. NABEHANDELINGSKOSTEN

Ingeval van een lichamelijk ongeval de verzekerde overkomen in het buitenland,
waarbij ter plaatse een arts werd geconsulteerd, worden de medische nabehandelingskosten
voorgeschreven in België tot 12 maanden na de datum van het
ongeval vergoed.
De kosten van kinesitherapie, na een gewaarborgd ongeval, worden vergoed tot
maximum € 500.
Deze vergoeding geldt niet voor nabehandelingskosten voorgeschreven in België
na ziekte overkomen tijdens de reis in het buitenland.

5. VOORSCHIETEN VAN MEDISCHE KOSTEN

Op uw aanvraag, kan de maatschappij de gewaarborgde kosten aan de arts of het
ziekenhuis voorschieten. De kosten worden nooit voorgeschoten voor een bedrag
beneden de € 150.

6. BEPALING VAN DE VERGOEDING

De terugbetaling gebeurt na aftrek van de vergoedingen waarop de verzekerde
recht heeft bij de Sociale Zekerheid.
Bijgevolg betaalt de maatschappij het saldo van de medische, tandheelkundige en
nabehandelingskosten terug na tussenkomst van het ziekenfonds, op voorlegging
van hun afrekening en een fotokopie van de facturen. Indien het ziekenfonds
tussenkomst weigert, vraagt de maatschappij de verzekerde een attest van de
weigering en de originele facturen.
Ingeval van voorschieten van kosten door de maatschappij, dienen de tussenkomsten
van het ziekenfonds rechtstreeks aan de maatschappij te worden betaald.
Vrijstelling: € 25 per schadegeval en per verzekerde.

7. DAGELIJKSE COMPENSATIE BIJ HOSPITALISATIE

Ingeval de verzekerde in het ziekenhuis wordt opgenomen ten gevolge van een
ernstige ziekte of ongeval, betaalt de maatschappij € 50 per nacht tot maximum
€ 600 voor zover de duur van de hospitalisatie minimum 3 nachten bedraagt. De
vergoeding zal alsdan vanaf de 1e nacht worden uitgekeerd.

8. REPATRIERING TEN GEVOLGE VAN ZIEKTE OF ONGEVAL VAN DE VERZEKERDE

Voor elk vervoer of repatriëring om medische redenen, is eerst de toestemming
van de maatschappij vereist, in overleg met de arts ter plaatse. Het medisch attest
van de geneesheer die u ter plaatse behandelde volstaat niet.
De maatschappij regelt en betaalt het vervoer van de verzekerde, onder medische
begeleiding indien de gezondheidstoestand van de verzekerde dit vereist, tot de
woonplaats in België of tot een ziekenhuis in de buurt van de woning.
Het transport gebeurt per sanitair vliegtuig, per lijnvliegtuig (economy class), per
trein 1e klasse, per ziekenwagen of met elk ander gepast vervoermiddel.
Om de keuze van het vervoermiddel en de plaats van verpleging te bepalen, wordt
alleen het medisch belang van de verzekerde in aanmerking genomen.
De maatschappij regelt en betaalt eveneens de terugreis per lijnvliegtuig (economy
class) of per trein 1e klasse van:
ofwel een medeverzekerde reisgezel die met de verzekerde meereist tot de
voorziene bestemming en de overgebleven medeverzekerde reisgezel, die alléén
zou moeten verder reizen;
ofwel de verzekerde gezinsleden en een medeverzekerde reisgezel, indien deze
laatste alléén zou moeten verder reizen (ofwel betaalt de maatschappij de bijkomende
kosten die nodig zijn om hun reis voort te zetten, met als maximum
het bedrag verschuldigd bij repatriëring).

9. OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE

Bij begrafenis in België, regelt en betaalt de maatschappij het vervoer van het
stoffelijk overschot vanuit de plaats van overlijden naar België.
De maatschappij betaalt tevens de kosten voor de post mortem-behandeling en
de lijkkist of urne tot € 1.500.
De andere kosten, meer bepaald deze voor de begrafenisplechtigheid en de teraardebestelling
of crematie, worden niet door de maatschappij ten laste genomen.
Indien de verzekerde ter plaatse in het buitenland wordt begraven of verast, worden
de volgende kosten (tot maximum het bedrag verschuldigd overeenkomstig
de vorige paragrafen) door de maatschappij betaald, deze:
voor de post mortem-behandeling en de lijkkist of urne tot € 1.500;
voor het vervoer ter plaatse van het stoffelijk overschot;
voor de begrafenis of crematie met uitsluiting van de ceremoniekosten;
voor de repatriëring van de urne;
voor een vervoerbewijs heen en terug voor 1 familielid tot in de 2e graad.
De maatschappij regelt en betaalt eveneens de terugreis per lijnvliegtuig (economy
class) of per trein 1e klasse van de verzekerde familieleden tot in de 2e
graad en een medeverzekerde reisgezel, indien deze laatste alléén zou moeten
verder reizen.

10. VERVROEGDE TERUGKEER VAN DE VERZEKERDE

Indien de verzekerde zijn verblijf in het buitenland moet onderbreken wegens:
overlijden, ziekenhuisopname van méér dan 48 uur ten gevolge van een plots
opgetreden, met levensgevaar gepaard gaande ziekte of zwaar ongeval van
een familielid tot in de 2e graad;
ernstige, materiële schade aan de onroerende eigendommen van of gehuurd
door de verzekerde tijdens de reis, waarbij de aanwezigheid van de verzekerde
vereist is en niet kan uitgesteld worden.
De maatschappij regelt en betaalt per lijnvliegtuig (economy class) of per trein
1e klasse:
ofwel de terugreis van de verzekerde, de verzekerde gezinsleden en een medeverzekerde
reisgezel, indien deze laatste alléén zou moeten verder reizen;
ofwel de heen- en terugreis van de verzekerde, waarbij de terugreis moet
plaatsvinden binnen de 8 dagen na de heenreis en voor het einde van het reiscontract.

11. NATUURRAMPEN, EPIDEMIEEN

Indien de verzekerde zijn verblijf in het buitenland moet onderbreken wegens een
natuurramp of een epidemie, regelt en betaalt de maatschappij per lijnvliegtuig
(economy class) of per trein 1e klasse de terugreis van de verzekerde.
Indien de verzekerde wegens een natuurramp of een epidemie de geplande terugreis
niet kan ondernemen, neemt de maatschappij de hotelkosten ten laste tot
€ 75 per persoon en per nacht. De hotelkosten worden vergoed tot maximum €
600 per persoon.
Bovendien regelt en betaalt de maatschappij de terugreis van de verzekerde per
lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse. De toestemming van de maatschappij
is steeds vereist.

12. FAMILIALE BIJSTAND IN HET BUITENLAND

Indien de verzekerde tijdens zijn verblijf in het buitenland ten gevolge van een
plots opgetreden ziekte of zwaar ongeval dient te worden gehospitaliseerd en
indien de medische toestand dit vereist, regelt en betaalt de maatschappij de
heen- en terugreis van maximum 2 familieleden tot in de 2e graad per lijnvliegtuig
(economy class) of per trein 1e klasse, evenals de hotelkosten tot € 75 per
persoon en per nacht. De hotelkosten worden vergoed tot maximum € 600 per
persoon.

13. MEDISCH VERPLICHT VERLENGD VERBLIJF

Indien de verzekerde op medisch voorschrift de geplande terugreis niet mag ondernemen,
neemt de maatschappij de hotelkosten ten laste van de verzekerde, de
verzekerde gezinsleden of een medeverzekerde reisgezel tot € 75 per persoon en
per nacht. De hotelkosten worden vergoed tot maximum € 600 per persoon.
Bovendien regelt en betaalt de maatschappij de terugreis per lijnvliegtuig (economy
class) of per trein 1e klasse van de verzekerde, de verzekerde gezinsleden
of een medeverzekerde reisgezel.

14. TERUGKEER EN BEGELEIDING VAN DE KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Deze waarborg geldt voor de verzekerde kinderen, jonger dan 16 jaar, die de
verzekerde vergezellen en is van toepassing wanneer de verzekerde om medische
redenen niet voor hen kan zorgen en geen andere verzekerde voor hen kan instaan.
De maatschappij regelt en betaalt:
de heen- en terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse
van een door het gezin aangewezen persoon om voor de kinderen te zorgen en
hen te begeleiden gedurende hun repatriëring;
de terugreis per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse van de
verzekerde kinderen;
de hotelkosten van de begeleider tot € 75 per nacht en tot maximum € 150.

15. TER PLAATSE STUREN VAN EEN BEROEPSVERVANGER

Bij repatriëring of vervroegde terugkeer van de verzekerde conform artikel 8 of
10 van deze waarborg, zorgt de maatschappij voor het ter plaatse sturen van een
beroepsvervanger.

16. OPSPORINGS- EN REDDINGSKOSTEN

De maatschappij vergoedt de door de officiële hulpdiensten gemaakte opsporings-
en reddingskosten in het buitenland, na overleg met en akkoord van de 
maatschappij, om het leven of de lichamelijke integriteit van de verzekerde veilig
te stellen bij een ongeval of verdwijning.

17. TERUGBETALING VAN SKIPAS, SKILESSEN EN GEHUURD

SKIMATERIAAL
De maatschappij voorziet een terugbetaling van de niet-gebruikte dagen van de
skipas, de skilessen en het gehuurd skimateriaal tot € 250:
ofwel indien de verzekerde vroegtijdig de reis dient te onderbreken en gerepatrieerd
wordt door de maatschappij of een andere bijstandsverzekeraar;
ofwel indien de verzekerde gedurende meer dan 48 uur gehospitaliseerd wordt
omwille van zijn ziekte of ongeval.
Deze waarborg is in geen enkel geval cumuleerbaar met de vergoeding van de
waarborg « compensatiereis » indien de skipas, skilessen en skimateriaal in het
verzekerd bedrag zijn inbegrepen.

18. DIEFSTAL OF VERLIES VAN IDENTITEITSPAPIEREN EN
VERVOERBEWIJZEN

Bij verlies of diefstal van identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs
...) dient de verzekerde eerst de nodige formaliteiten te vervullen in het buitenland
(aangifte bij de bevoegde instanties, politie, ambassade, consulaat ...). De
maatschappij kan het adres en telefoonnummer van deze instanties bezorgen.
Bij verlies of diefstal van cheques, bankkaarten of credit cards, zal de maatschappij
de financiële instellingen contacteren zodat de nodige veiligheidsmaatregelen
kunnen getroffen worden.
Bij verlies of diefstal van vervoerbewijzen, bezorgt de maatschappij de verzekerde
de nodige vervangingstickets om de reis te kunnen verder zetten. De verzekerde
verbindt er zich toe de door de maatschappij voorgeschoten sommen na afloop
van de reis onmiddellijk terug te betalen.
Bovendien vergoedt de maatschappij alle administratieve kosten ter vervanging
van de verloren of gestolen identiteitspapieren en vervoerbewijzen tot maximum
€ 125.

19. JURIDISCHE BIJSTAND VERKEER

Indien de verzekerde in het buitenland gerechtelijk vervolgd wordt ingevolge een
verkeersongeval, regelt en betaalt de maatschappij de honoraria van een advocaat
tot maximum € 1.250.
De verdere gerechtelijke gevolgen in België worden niet door de maatschappij ten
laste genomen.

20. VOORSCHIETEN STRAFRECHTELIJKE BORGSOM

Ingeval aan de verzekerde ten gevolge van een verkeersongeval in het buitenland
een strafrechtelijke borgsom wordt opgelegd door de plaatselijke overheid, schiet
de maatschappij de borgsom voor tot maximum € 12.500.
Voor de terugbetaling van deze borgsom, biedt de maatschappij een termijn van
maximum 3 maanden vanaf de dag van het voorschot. Indien de plaatselijke overheid
de borgsom vroeger terugbetaalt, dient de verzekerde dit bedrag onmiddellijk
aan de maatschappij over te maken.

21. VERSTUREN VAN DRINGENDE BOODSCHAPPEN

De maatschappij zorgt voor het doorgeven van dringende boodschappen betreffende
een ernstige gebeurtenis in het kader van de verzekerde waarborgen. De
maatschappij kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de
boodschap, die onderworpen is aan de Belgische en internationale wetgeving.

22. VERSTUREN VAN GENEESMIDDELEN OF PROTHESES

De maatschappij bezorgt aan de verzekerde in het buitenland de onmisbare
geneesmiddelen of prothese(s), voorgeschreven door een arts, indien deze ter
plaatse niet verkrijgbaar en in België wel beschikbaar zijn. De verzendingskosten
zijn ten laste van de maatschappij maar de aankoopprijs dient de verzekerde
aan de maatschappij terug te betalen bij zijn terugkeer. De toestemming van de
maatschappij is steeds vereist.

23. PSYCHOLOGISCHE BIJSTAND

De maatschappij regelt en betaalt de psychologische bijstand die vereist zou zijn
naar aanleiding van een ramp, aanslag of gijzelname waarvan de verzekerde het
slachtoffer of direct getuige is.
Deze waarborg is beperkt tot 5 sessies bij een erkend psycholoog of een erkend
psychotherapeut in Belgïë.

24. TELECOMMUNICATIEKOSTEN

Wanneer de verzekerde in het buitenland telecommunicatiekosten maakt, teneinde
de maatschappij te contacteren, worden deze door de maatschappij ten laste ge-
nomen op voorwaarde dat de oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening.
Hiervoor dienen de nodige, originele bewijsstukken te worden overgemaakt.

25. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
toe te schrijven aan een ziekte of ongeval die reeds bestaat vóór of op de vertrekdatum
van de reis;
met als rechtstreekse of onrechtstreekse oorzaak geestes- of zenuwziektes,
neurosen, psychosen, rustkuren en beroepsziektes;
hebbende als oorzaak de gevallen of stoornissen van zwangerschap en haar
verwikkelingen of die hieraan gelijkaardig zijn vanaf 28 weken;
toe te schrijven aan tropische ziektes (tenzij deze een dringende hospitalisatie
vergen tengevolge van een 1e manifestatie en de nodige medicatie/inentingen
werden genomen), geslachtsziektes en de sexueel overdraagbare ziektes;
voor medische check-ups;
voor bijstandsverleningen in verband met lichte aandoeningen of letsels die
ter plaatse kunnen behandeld worden en de verzekerde niet beletten zijn reis
verder te zetten, met uitzondering voor de medische kosten;
van werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover hieraan bijzondere
arbeids- of bedrijfsgevaren verbonden zijn;
overkomen ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen, bij de deelneming
aan races, wedstrijden en snelheidsproeven;
overkomen bij het deelnemen aan misdaden of vergrijpen, of als gevolg van
handelingen die algemeen als roekeloos bekend staan;
overkomen bij luchtreizen, waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning
en tijdens de vlucht beroeps- of andere activiteiten uitoefent in verband
met het toestel of de vlucht;
verband houdende met protheses (met inbegrip van brillen, contactlenzen,
tandprotheses, medische toestellen ...), behalve in de gevallen voorzien onder
artikel 22;
verband houdende met preventieve geneeskunde, plastische chirurgie en thermale
kuren;
ingevolge behandelingen door homeopaten, acupuncturisten, schoonheids- en
voedingsspecialisten;
toe te schrijven aan een medische behandeling in het land waarvan de verzekerde
de nationaliteit bezit of in het land van domicilie van de verzekerde;
voor prestaties die niet aan de maatschappij werden aangevraagd of die niet
door haar zorgen of met haar toestemming zijn verstrekt, met uitzondering van
ambulante medische kosten.

26. UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN

De maatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-uitvoeren
van de hulpverlening, of voor tekortkomingen of vertragingen bij het uitvoeren
ervan, ingeval van omstandigheden onafhankelijk van haar wil of ingeval van
overmacht, zoals burgeroorlog of internationale oorlog, volksopstand, staking,
vergeldingsmaatregelen, beperking van bewegingsvrijheid, radioactiviteit, natuurrampen
...

27. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
de maatschappij zo snel mogelijk te contacteren teneinde de bijstandsverlening
zo optimaal mogelijk te laten verlopen;
de maatschappij te contacteren vooraleer zelf initiatieven te nemen met betrekking
tot de bijstandsverlening;
aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en
bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
aan de maatschappij de eventuele andere verzekeringen op te geven die dezelfde
risico’s dragen als het onderhavige contract;
de maatschappij de niet-gebruikte vervoerbewijzen te geven wanneer de maatschappij
het vervoer ten laste heeft genomen;
mee te werken aan een zo spoedig mogelijk herstel.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking
tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering
van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

KAPITAAL REISONGEVAL

1. ONGEVAL

Wordt als ongeval beschouwd, de plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak buiten
het organisme van de verzekerde ligt en die een lichamelijk letsel veroorzaakt,
vastgesteld door een erkend geneesheer. Worden met ongevallen gelijkgesteld:
gezondheidsaandoeningen die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg zijn van
een gewaarborgd ongeval;
inhalatie van gassen of dampen en opslorping van giftige of bijtende substanties;
ontwrichtingen, verwringingen, spierverrekkingen of -scheuringen veroorzaakt
door een plotse krachtinspanning;
aandoeningen door verdrinking, bevriezing, door felle zon of grote hitte, zonnebrand uitgezonderd.

2. OVERLIJDEN

Indien een verzekerde binnen een termijn van 2 jaar overlijdt aan de gevolgen van
een gedekt ongeval, wordt het verzekerd bedrag aan zijn noch uit de echt, noch
feitelijk gescheiden echtgenoot overgemaakt.
Bij onstentenis, aan de wettelijke erfgenamen van de verzekerde met uitzondering
van de Staat, verstaan zijnde dat de schuldeisers, fiscus inbegrepen, geen recht
hebben op de vergoeding. Ingeval van overlijden van personen jonger dan 16 jaar
wordt de vergoeding ingeval van overlijden vervangen door de terugbetaling van
de begrafeniskosten tot maximum € 2.000.

3. BLIJVENDE INVALIDITEIT

Indien een als definitief erkende fysiologische invaliditeit binnen een termijn van
2 jaar na het ongeval optreedt, betaalt de maatschappij aan de verzekerde een
kapitaal, berekend op de gewaarborgde som, naar rata van de invaliditeitsgraad
vastgesteld volgens het officieel Belgisch barema der invaliditeiten dat op de dag
van het ongeval van kracht is.
Indien meerdere blijvende invaliditeiten voortvloeien uit éénzelfde ongeval, zal
de totale schadevergoeding het voorziene verzekerde kapitaal niet mogen overschrijden. Letsels aan reeds gebrekkelijke of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen, worden slechts voor het verschil tussen de toestand voor en na het ongeval vergoed. De schatting van de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander lid of orgaan. De voor overlijden en bestendige invaliditeit verzekerde vergoedingen worden
nooit gecumuleerd.4. SKI & SURF, ADVENTURE
Bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een reisongeval overkomen tijdens de beoefening van de activiteiten voorzien onder artikel 2 van de waarborg « bijstand personen », worden de gewaarborgde kapitalen beperkt tot 50%. 4. SKI & SURF, ADVENTURE
Bij overlijden of blijvende invaliditeit ten gevolge van een reisongeval overkomen tijdens de beoefening van de activiteiten voorzien onder artikel 2 van de waarborg « bijstand personen », worden de gewaarborgde kapitalen beperkt tot 50%.

5. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
overkomen aan personen ouder dan 70 jaar;
van werkzaamheden door de verzekerde verricht voor zover hieraan bijzondere
arbeids- of bedrijfsgevaren verbonden zijn;
overkomen ter gelegenheid van weddenschappen en uitdagingen, bij de
deelneming aan races, wedstrijden en snelheidsproeven;
overkomen bij het deelnemen aan misdaden of vergrijpen, of als gevolg van
handelingen die algemeen als roekeloos bekend staan;
overkomen bij luchtreizen, waarbij de verzekerde deel uitmaakt van de bemanning
en tijdens de vlucht beroeps- of andere activiteiten uitoefent in verband
met het toestel of de vlucht.

6. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
om onmiddellijk een ongeval door een geneesheer te doen vaststellen;
bij ieder dodelijk schadegeval de maatschappij te verwittigen binnen de 48
uur;
aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en
bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
aan de maatschappij of haar afgevaardigden vrije toegang bij het slachtoffer te
verschaffen;
indien de maatschappij dit vraagt, de lijkschouwing toe te staan.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking
tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering
van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
1. DEFINITIES

Verzekerden:
- de verzekeringsnemer, voor zover hij in België gedomicilieerd is en er gewoonlijk
verblijft;
- de met hem samenwonende echtgenoot of levensgezel (voor zover hij/zij de
dekking heeft onderschreven);
- de minderjarige en ongehuwde kinderen, die de verzekeringsnemer op reis
vergezellen (voor zover zij de dekking hebben onderschreven).
 De waarborg wordt eveneens verleend aan verzekerden gedomicilieerd in
een EG-lidstaat of Zwitserland.
Derde: iedere natuurlijke of rechtspersoon met uitzondering van:
- de verzekerde;
- de met hem samenwonende echtgenoot of levensgezel;
- de minderjarige en ongehuwde kinderen, die de verzekeringsnemer op de
reis vergezellen.
Verzekerde reisgezellen, die niet tot één van de hierboven genoemde personen
behoren, worden eveneens beschouwd als derden.
Schadegeval: elke schadeverwekkende gebeurtenis, die de toepassing van de
contractvoorwaarden tot gevolg kan hebben.

2. WAARBORG

De maatschappij waarborgt de verzekerde personen over de ganse wereld tot
beloop van de verzekerde bedragen tegen de geldelijke gevolgen van de burgerlijke
aansprakelijkheid, die hem zouden kunnen worden opgelegd krachtens de
artikelen 1382 tot 1386 bis van het Belgisch Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige
bepalingen van Buitenlands Recht, plaatselijke wetten of jurisprudentie wegens
tijdens de gewaarborgde reis aan derden berokkende lichamelijke letsels en/of
materiële schade.
De materiële schade veroorzaakt door brand, ontploffing, rook of water aan de
lokalen waar de verzekerde tijdelijk of toevallig verblijft alsook aan hun inhoud,
wordt gedekt na uitputting van de kapitalen van de bestaande brand- en/of familiale
verzekeringen.

3. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
ingevolge immateriële schade, niet voortvloeiend uit lichamelijke of materiële
schade;
schade die veroorzaakt wordt ten gevolge van het gebruik van een motorrijtuig,
van een zeilboot of motorvaartuig, van een luchtvaartuig of van een rijdier,
waarvan de verzekerde of de personen voor wie hij wettelijk aansprakelijk is,
het eigendom of de leiding hebben of waarop zij toezicht hebben;
schadegevallen voortvloeiend uit de deelname aan wedstrijden of competitiesporten;
schadegevallen te wijten aan het gebruik van drugs, alcohol, verdovende middelen
en niet medisch voorgeschreven geneesmiddelen, tenzij de verzekerde
kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval
en deze toestand;
schadegevallen ten gevolge van de actieve deelname van een verzekerde aan
burgeroorlogen, volksbewegingen, stakingen, aanslagen en terroristische daden;
schadegevallen ten gevolge van de beoefening van volgende gevaarlijke sporten:
alpinisme, wintersportactiviteiten buiten de daarvoor bestemde pistes of
plaatsen, bobslee, skischansspringen, ijshockey, skeleton, speleologie, jacht
op wilde dieren, gevechtssporten, valschermspringen, deltaplaning, elastiekspringen,
onderwaterduiken met autonoom ademhalingstoestel en wildwaterrafting.

4. BEPALING VAN DE VERGOEDING

De terugbetaling zal nooit de verzekerde bedragen overschrijden.
Vrijstelling: € 125 per schadegeval en per verzekerde, zowel voor wat betreft de
waarborg lichamelijke letsels als voor de materiële schade.

5. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
de maatschappij te verwittigen ten laatste binnen de 48 uur na de terugkeer in
België;
alle nodige maatregelen te treffen teneinde schadegevallen te vermijden of de
gevolgen ervan te beperken;
aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, documenten en
bewijsstukken te verstrekken die zij nodig zou achten;
aan de maatschappij de eventuele andere verzekeringen op te geven die dezelfde
risico’s dragen als het onderhavige contract.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrek-
king tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

BAGAGE 1E RISICO
1. WAARBORG

De maatschappij verzekert de voorwerpen die de verzekerde voor zijn persoonlijk
gebruik tijdens de reis met zich meeneemt tegen:
gedeeltelijke of volledige beschadiging, diefstal, niet-aflevering of laattijdige
aflevering op de vakantiebestemming (minimum 12 uur) van bagage die toevertrouwd
wordt aan een transportonderneming;
gedeeltelijke of volledige beschadiging ten gevolge van brand, explosie of waterschade
of diefstal met gekenmerkte inbraak van bagage die zich in een
hotelkamer of vakantiewoning bevindt;
gedeeltelijke of volledige beschadiging ten gevolge van een verkeersongeval,
brand, explosie of natuurkrachten of diefstal gepleegd met fysiek geweld op
de persoon van bagage onder toezicht van de verzekerde of op het lichaam
gedragen voorwerpen.

2. BEPALING VAN DE VERGOEDING

De maatschappij betaalt binnen de grenzen van het verzekerd bedrag een vergoeding
berekend op de aankoopprijs van de beschadigde, gestolen of niet-afgeleverde
bagage, onder afhouding van de minderwaarde ten gevolge van ouderdom of slijtage.
Tijdens het 1e jaar volgend op de aankoop, zal de vergoeding maximum 75%
van de aankoopprijs bedragen. Vanaf het 2e jaar volgend op de aankoop, zal de
waarde met 10% per begonnen jaar worden verminderd.
Bij gebrek aan voldoende rechtvaardiging, behoudt de maatschappij zich het recht
voor een forfaitaire minderwaarde in rekening te brengen of het bedrag van de
schadevergoeding te berekenen op basis van de verhouding tussen het ontbrekende
gewicht en het totale gewicht van de verzekerde bagage.
Bij gedeeltelijke beschadiging worden alleen de herstellingskosten vergoed tot
maximum het bedrag bepaald in de vorige paragraaf, met uitsluiting van de transport-
en expertisekosten.
Elk voorwerp afzonderlijk, met alle mogelijke toebehoren, is verzekerd tot maximum
25% van het verzekerd kapitaal per persoon.
Het sport- en kampeermateriaal zijn in hun totaliteit verzekerd voor maximum 30%
van het verzekerd kapitaal per persoon.
Het breken van de ski’s of snowboard, eigendom van de verzekerde, wordt vergoed
tot maximum € 250 per persoon.
De waardevolle voorwerpen zoals juwelen, edelstenen, uurwerken, bontmantels,
lederen kledingstukken, verrekijkers, fototoestellen, videocamera’s, alle andere
toestellen voor het opnemen en weergeven van klank en beeld ... zijn in hun totaliteit
verzekerd voor maximum 50% van het verzekerd kapitaal per persoon.
Vrijstelling: € 50 per schadegeval en per verzekerde.
Laattijdige aflevering: Indien de bagage door een transportonderneming met een
vertraging van minimum 12 uur wordt afgeleverd op de vakantiebestemming, vergoedt
de maatschappij 50% van de strikt noodzakelijke aankopen van 1e noodzaak,
gezien deze goederen nadien in het bezit van de verzekerde blijven. Deze vergoeding
is beperkt tot maximum 20% van het verzekerd kapitaal per persoon. Indien
de bagage nadien definitief verloren blijkt, wordt deze vergoeding afgetrokken van
de vergoeding die de verzekerde zal ontvangen voor de niet-afgeleverde bagage.
De vergoeding wordt berekend op basis van de aankoopfacturen van de ter plaatse
aangekochte goederen.

3. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
met betrekking tot volgende voorwerpen:
- protheses en medische toestellen;
- brillen, zonnebrillen en contactlenzen;
- transportmiddelen (met inbegrip van auto’s, motorhomes, aanhangwagens,
caravans, motorfietsen, fietsen, kinderwagens, rolstoelen ... alsmede alle
mogelijke toebehoren en onderdelen);
- muziekinstrumenten, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, tapijten, meubels, verzamelingen;
- breekbare voorwerpen in glas, porselein, marmer ...;
- hard- en software, GSM’S;
- schoonheidsprodukten, toiletartikelen;
- materiaal voor professionele doeleinden, handelswaar, demonstratiematerialen;
- munten, bankbiljetten, cheques, credit cards, waardepapieren, vervoerbewij-
zen, persoonlijke documenten (met inbegrip van identiteitspapieren), foto’s,
postzegels, sleutels, behalve in de gevallen voorzien onder artikel 18 van de
waarborg « bijstand personen »;
veroorzaakt door volgende omstandigheden:
- verlies en schade die het gevolg zijn van normale slijtage, ouderdom, fout eigen
aan het voorwerp, weersomstandigheden, vernielingen aangebracht door
motten of ongedierte of door een methode voor het reinigen, herstellen of
restaureren, door de slechte manipulatie van het voorwerp door de verzekerde
of een andere persoon, elektrische, elektronische of mechanische storingen;
- de schade berokkend ten gevolge van confiscatie, beslag of vernietiging op
bevel van een administratieve overheid;
- het uitlopen van recipiënten die bij de bagage horen;
- diefstal van bagage achtergelaten in de koffer van een zelfs door een alarm
beveiligd voertuig gedurende de dag (tussen 07u00 en 22u00), behalve ingeval
van inbraak met duidelijk zichtbare inbraaksporen of ingeval van volledige
diefstal of brand van het voertuig. De diefstal van waardevolle voorwerpen
blijft echter ten allen tijde uitgesloten;
- diefstal van bagage die in een voertuig wordt achtergelaten gedurende de
nacht (tussen 22u00 en 07u00);
- de schade aan sportmateriaal en sportuitrusting tijdens de sportbeoefening
(behalve het breken van ski’s of snowboard, eigendom van de verzekerde);
- diefstal van ski’s of snowboard;
- diefstal van bagage achtergelaten in een kampeertent;
- krassen en deuken aan koffers, reiszakken en verpakkingen tijdens het transport;
- speciale en waardevolle voorwerpen toevertrouwd aan een transportonderneming;
- het vergeten en verliezen van bagage alsook de beschadiging of diefstal van
onbewaakt achtergelaten bagage.

4. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
alle nodige maatregelen te nemen tegen beschadiging of diefstal van de bagage;
waardevolle voorwerpen in een safe of brandkast te bewaren indien ze niet op
het lichaam gedragen worden;
bij een schadegeval:
- ingeval van gedeeltelijke of volledige beschadiging door verkeersongeval: onmiddellijk
proces-verbaal te laten opstellen door de plaatselijke gerechtelijke
overheid waar het ongeval zich voordeed met vermelding van de eventuele
aansprakelijke derde;
- ingeval van diefstal: onmiddellijk proces-verbaal te laten opstellen door de
plaatselijke gerechtelijke overheid waar de diefstal zich voordeed en de inbraaksporen
of de sporen van fysiek geweld te laten vaststellen;
- ingeval van gedeeltelijke of volledige beschadiging, diefstal, niet-aflevering
of laattijdige aflevering door een transportonderneming: onmiddellijk de vervoerder
aansprakelijk te stellen en een tegensprekelijke vaststelling te laten
opmaken;
de maatschappij te verwittigen binnen de 48 uur na de terugkeer in België;
aan de maatschappij of haar afgevaardigden alle inlichtingen, originele documenten
en bewijsstukken (aankoopfacturen, betalingsbewijzen, garantiebewijzen
...) te verstrekken die zij nodig zou achten;
op vraag van de maatschappij dient de verzekerde op eigen kosten het beschadigde
voorwerp over te maken aan de maatschappij.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking
tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering
van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

COMPENSATIEREIS
1. DEFINITIES

Verzekerd bedrag: de totale reissom vermeld op het reiscontract met uitzondering
van de verzekeringspremies en alle administratieve kosten (bijvoorbeeld
dossier- en verzendingskosten). De ter plaatse geboekte arrangementen komen
niet voor vergoeding in aanmerking.

2. WAARBORG

Bij een contractueel voorziene repatriëring of voortijdige terugkeer van de verzekerde
georganiseerd door de maatschappij of een andere bijstandsverzekeraar,
biedt de maatschappij een compensatiereis aan onder de vorm van een waardebon
geldig voor 1 jaar bij dezelfde (reis)bemiddelaar waar het verzekeringscontract
werd afgesloten. Het bedrag van de waardebon wordt berekend op basis van het verzekerde bedrag onder de vorm van een prorata vergoeding van de niet-genoten nachten, te rekenen vanaf de dag van de repatriëring.
In geval van een « flight only », is de compensatiereis steeds gelijk aan de helft
(1/2) van de prijs van het ticket behalve indien de maatschappij zowel de heen- als
de terugreis regelt en betaalt in het kader van de waarborg « bijstand personen ».
Deze compensatiereis wordt tevens aangeboden aan de medeverzekerde reisgezellen,
die ten gevolge van dit voorval eveneens gerepatrieerd werden.

3. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten:
de repatriëring bij immobilisatie van het voertuig indien de verwachte duur van
de herstelling minder dan 3 dagen bedraagt;
de reizen in het kader van de professionele activiteiten van de verzekerde.

FLY ON TIME
1. WAARBORG

De verzekering heeft als waarborg een vergoeding bij laattijdige aankomst van de
internationale vlucht op de eindbestemming, vermeld op het ticket, dit zowel voor
de heen- als voor de terugreis.
Bij een vertraging van de vlucht ten gevolge van een staking, worden de uurschalen
verdubbeld.

2. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
veroorzaakt door vertragingen bij tussenstops en/of transits als deze geen invloed
hebben op het aankomstuur op de eindbestemming;
te wijten aan geannuleerde vluchten door de luchtvaartmaatschappij;
in het kader van professionele verplaatsingen naar het buitenland;
ingevolge uurwijzigingen tot 24 uur voor het vertrek.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE

De verzekerde of de rechthebbende verbinden zich uitdrukkelijk:
onmiddellijk de vervoerder aansprakelijk te stellen en een tegensprekelijke
vaststelling te laten opmaken met vermelding van de duurtijd van de vertraging;
de maatschappij te verwittigen binnen de 48 uur na de terugkeer in België en
volgende documenten aan te leveren:
- het bovenvermeld attest;
- het ticket en de boarding pass.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat bij iedere tekortkoming met betrekking
tot deze verplichtingen, de maatschappij aanspraak kan maken op een vermindering
van haar prestatie ten beloop van het geleden nadeel.

TERRORISME
1. DEFINITIE

Onder terrorisme moet worden verstaan:
een aanslag op de luchthaven van waaruit de terugvlucht vertrekt;
een aanslag in het land van waaruit de terugvlucht vertrekt waardoor het luchtruim
van het land van vertrek wordt gesloten zodat geen vluchten kunnen
plaatsgrijpen;
een aanslag in het land van de bestemming van de terugvlucht - dwz het land
van vertrek - waardoor de luchthavens in dit land door de autoriteiten gesloten
worden of wanneer het luchtruim boven het land van bestemming gesloten is.
Worden niet als een daad van terrorisme aanzien en geven dus geen aanleiding tot
tussenkomst door de maatschappij, elke daad van:
opstand;
staking;
oproer;
revolutie;
oorlog.

2. WAARBORG

De waarborg behelst het tijdverlies met uitsluiting van elke daaruit voortvloeiende
schade, bij vooraf vastgelegde en geplande terugreis met een vliegtuig ingevolge
een daad van internationaal erkend terrorisme.
De waarborg is alleen geldig voor wie met een regelmatige lijnvlucht en/of met
een door een touroperator gecharterde vlucht reist tijdens een reis naar het buitenland.
Er is geen dekking wanneer de HEENREIS (= VERTREK) niet kan doorgaan.

3. AANVANG - MINIMUMDUUR VAN DE BLOKKERING

De verzekering treedt in werking vanaf het ogenblik dat de verzekerde wegens een
daad van internationaal erkend terrorisme of de rechtstreekse gevolgen ervan,
zijn vooraf vastgelegde en geplande terugreis niet kan aanvatten op de vooraf
voorziene datum.
De minimumduur van de blokkering of vertraging ingevolge een verzekerde oorzaak
is 48 uur. Indien de verzekerde binnen de 48 uur na de officiële bekendmaking
van de blokkering van de vlucht wegens een verzekerde oorzaak zijn terugreis kan
aanvatten, zal er geen tussenkomst zijn vanwege de maatschappij.
De maatschappij zal tussenkomen vanaf het uur dat het officieel bericht verspreid
wordt door de bevoegde autoriteiten meldend dat de daad als dusdanig als een
daad van internationaal terrorisme is erkend en de blokkering of vertraging van
de vlucht de termijn van 48 uur overschrijdt. De vergoeding zal alsdan vanaf de
1e dag worden uitgekeerd.

4. BEPALING VAN DE VERGOEDING

De maatschappij zal in voorkomend geval - wanneer de vooraf vastgelegde en
geplande terugreis niet kan worden aangevat op de vooraf voorziene datum - de
verzekerde een forfaitaire vergoeding van € 125 per volledige dag betalen tot de
dag dat de terugvlucht wordt georganiseerd door de luchtvaartmaatschappij bij
wie de oorspronkelijke terugvlucht was geboekt of door een andere instantie met
een maximum van 10 dagen.
De verzekerde kan een aanbod van een terugvlucht niet weigeren, ook niet indien
aan de verzekerde een ticket zou worden aangeboden in een lagere klasse dan
deze die hij initieel had geboekt of indien een ander dan het geplande traject wordt
gevolgd, voor zover de eindbestemming - vooraf vastgelegd en gepland - wordt
bereikt.

BIJSTAND VOERTUIG

Deze waarborg wordt enkel toegestaan in aanvulling op de waarborg
« bijstand personen »!

1. DEFINITIES

Verzekerde inzittenden: de verzekerde personen die meerijden in het verzekerd
voertuig en eveneens de waarborg « bijstand personen » bij de maatschappij
hebben onderschreven;
Verzekerd voertuig:
- de in België ingeschreven wagen, waarvan het maximum toegelaten gewicht
niet meer dan 3.500 kg bedraagt en maximaal 8 jaar oud;
- de aanhangwagen of de caravan onder de voorwaarden dat hij geladen niet
meer dan 3.500 kg weegt en dat hij bij de verplaatsing wordt getrokken door
het verzekerde voertuig;
- de in België ingeschreven moto met een cilinderinhoud van meer dan 125
cm3.

2. PECHVERHELPING - SLEEPDIENST

Indien het verzekerde voertuig geïmmobiliseerd is op de weg ten gevolge van een
ongeval of een mechanisch defect, regelt en betaalt de maatschappij de komst
van een pechverhelper en eventueel van een vervoerder voor het slepen van het
verzekerde voertuig naar de dichtstbijzijnde garage.

3. OPSTUREN VAN WISSELSTUKKEN

Wanneer men onmogelijk de wisselstukken noodzakelijk voor de goede werking
van het verzekerde voertuig in het vreemde land kan vinden, regelt en betaalt de
maatschappij de verzending van de genoemde stukken langs de kortste weg onder
voorbehoud van plaatselijke en internationale wetgevingen. De verzendingskosten
worden door de maatschappij gedragen met uitsluiting van de verzending van een
motor en de prijs van de stukken zijn voor rekening van de verzekerde.
De maatschappij wordt van haar verplichting vrijgesteld in geval van overmacht
zoals:
het stopzetten van de fabricage door de constructeur;
de niet-beschikbaarheid van de stukken bij de groothandelaar of concessiehouder
van het merk;
staking of algemene ontregeling van de communicatiemiddelen.

4. BEWAARKOSTEN

De maatschappij draagt de bewaarkosten van het voertuig vanaf de dag van het
verzoek om repatriëring tot de dag waarop het voertuig door de transportfirma, in
opdracht van de maatschappij, wordt opgehaald.

5. ERELONEN VAN EXPERT, GERECHTSDEURWAARDER EN ADVOCAAT

De maatschappij vergoedt tot maximum € 500 de erelonen van een expert, gerechtsdeurwaarder
en advocaat ter vrijwaring van de belangen van de verzekerde
bij;
materiële schade aan het voertuig door een verkeersongeval of brand;
de vaststelling van foutieve herstellingen uitgevoerd in het buitenland.

6. VERBLIJF EN VERVOER VAN DE VERZEKERDEN IN AFWACHTING VAN DE HERSTELLINGEN

Indien het voertuig ter plaatse wordt hersteld, regelt en betaalt de maatschappij:
ofwel de hotelkosten tot € 75 per persoon en per nacht tot maximum € 150 per
persoon;
ofwel de vervoerkosten (taxi of huurwagen) voor de voortzetting van de reis tot
op de plaats van bestemming en de terugreis naar de garage waar het voertuig
voor herstelling werd achtergelaten tot maximum het bedrag verschuldigd conform
de vorige paragraaf.
7. IMMOBILISATIE VAN MEER DAN 3 DAGEN TEN GEVOLGE VAN
MECHANISCH DEFECT, ONGEVAL OF DIEFSTAL
Indien de verwachte duur van de herstelling meer dan 3 dagen bedraagt, regelt en
betaalt de maatschappij voor het verzekerde voertuig:
de repatriëring van het verzekerde voertuig naar de garage het dichtst gelegen
bij de woonplaats van de verzekerde op voorwaarde dat de kostprijs van deze
repatriëring niet meer bedraagt dan de verkoopwaarde van het verzekerde
voertuig op basis van de EUROTAX-tarieven;
indien de verzekerde beslist het voertuig ter plaatse te laten herstellen zonder
op het einde van de herstelling te wachten of bij een dringende terugkeer
wegens een natuurramp, stelt de maatschappij de verzekerde een treinticket
1e klasse of een lijnvliegtuigticket (economy class) ter beschikking om het
voertuig nadien te gaan ophalen;
indien de verzekerde beslist het voertuig ter plaatse achter te laten, zorgt de
maatschappij voor de formaliteiten bij de legale achterlating ervan.
Indien de verwachte duur van de herstelling meer dan 3 dagen bedraagt, regelt en
betaalt de maatschappij voor de verzekerde inzittenden:
ofwel de directe terugkeer naar België per lijnvliegtuig (economy class) of per
trein 1e klasse;
ofwel de voortzetting van de reis per taxi of huurwagen tot maximum € 250
voor alle verzekerde personen samen tot op de plaats van bestemming en nadien
de terugkeer naar België per lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e
klasse;
voor de terugkeer naar België kan de maatschappij opteren voor een huurwagen
gedurende maximum 48 uur met als maximum de kosten bij terugkeer per
lijnvliegtuig (economy class) of per trein 1e klasse.

8. DIEFSTAL VAN HET VERZEKERD VOERTUIG

Indien het verzekerde voertuig niet rijklaar wordt teruggevonden na de terugkeer
van de verzekerde naar zijn woonplaats, regelt en betaalt de maatschappij de
repatriëring van het voertuig op voorwaarde dat de kostprijs van deze repatriëring
niet meer bedraagt dan de verkoopwaarde van het verzekerde voertuig op basis
van de EUROTAX-tarieven.
Indien het verzekerde voertuig rijklaar wordt teruggevonden na de terugkeer van
de verzekerde naar zijn woonplaats, dan stelt de maatschappij de verzekerde een
treinticket 1e klasse of een lijnvliegtuigticket (economy class) ter beschikking om
het voertuig te gaan ophalen.

9. VERVANGINGSCHAUFFEUR

Indien de verzekerde ten gevolge van ziekte of ongeval niet meer in staat is zijn
voertuig te besturen, en geen enkele inzittende het stuur kan overnemen, regelt
en betaalt de maatschappij het salaris en de reiskosten van een vervangingschauffeur,
die het voertuig langs de kortste weg terugbrengt. De andere kosten (brandstof,
tol, enz.) blijven ten laste van de verzekerde. Het voertuig moet rijklaar zijn
en aan de wettelijke voorschriften voldoen.

10. VERVOER VAN BAGAGE

De maatschappij regelt en betaalt het vervoer van bagage, indien deze het voertuig
of de verzekerde niet kan vergezellen tijdens de repatriëring.

11. TELECOMMUNICATIEKOSTEN

Wanneer de verzekerde in het buitenland telecommunicatiekosten maakt, teneinde
de maatschappij te contacteren, worden deze door de maatschappij ten laste genomen
op voorwaarde dat de oproep gevolgd wordt door een bijstandsverlening.
Hiervoor dienen de nodige, originele bewijsstukken te worden overgemaakt.

12. UITSLUITINGEN

De volgende schadegevallen zijn van de verzekering uitgesloten, deze:
voorzien onder de uitsluitingen van de gemeenschappelijke bepalingen;
verband houdende met gewone onderhoudskosten, kosten voor onderdelen en
herstelling, brandstof- en tolkosten;
ingevolge brandstofpech;
toe te schrijven aan de slechte staat en gebrekkig onderhoud van het voertuig;
overkomen bij het deelnemen aan races, wedstrijden en snelheidsproeven;
voor prestaties die niet aan de maatschappij werden aangevraagd of die niet
door haar zorgen of met haar toestemming zijn verstrekt.